Батьківська сторінка

Фестиваль "Добрих практик". Досвід роботи вихователя О.П. Гулага.

Доповідь на нараді при завідувачі "Досвід роботи вихователя" wym-1519907983707

Досягнення вихователів

Аналіз підсумків методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році

Організація освітнього процесу мала організаційно-методичну основу, носила експериментальний, дослідницький характер, будувалась на аналітико-діагностичній основі і була спрямована на формування у дітей основ ключових компетентностей.

Кожен педагог закладу обрав для роботи методичну проблему над якою планує працювати протягом атестаційного періоду:

№ з/п ПІБ вихователя Категорія Тема
1. Лелюк В.Р. 11 разряд «Сенсорне виховання – основа розвитку дитини»
2. Березова А.В. II «Формування сенсорних еталонів і здібностей, які дозволяють маленькій дитині всебічно сприймати навколишній світ»
3. Орленко О.М. II «Нетрадиційна робота з казкою в умовах сучасного дитячого садка»
4. Кутняк Т.Г. Вища «Батьки і діти, діти і батьки, - єдине, нероздільне коло»
5. Коломієць Т.О. I, звання «Вихователь-методист» «Виховання особистості через спілкування з природою»
6. Ямненко В.П. I «Виховання любові і поваги до українських народних звичаїв та традицій»
7. Гречаніченко Л.Г. I «Нетрадиційні методи роботи на заняттях з розвитку зв’язного мовлення»
8. Гулага О.П. II «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників»
9. Грущенко Л.О. 10 разряд «Розвиток художньо-мовленнєвої творчості засобами ТРВЗ»
10. Братіш І.Є. I «Розвиток творчих здібностей дитини на музичних заняттях»
11. Верхівська О.А. I «Формування життєвої компетентності дошкільників засобами технології педагогічного проектування»

Також педагогічний колектив здійснював інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних експериментальних технологій. Вихователь Орленко О.М. почала впроваджувати інноваційну технологію за Л.Б.Фесюковой «Виховання казкою», Гулага О.П., Гречаніченко Л.Г. впроваджують технологію «Мнемотехника» за Г. Чепурним. Також вихователь Гулага О.П. представила свій досвід роботи «Формування еколого-валеологічної компетентності дітей дошкільного віку засобами художньої діяльності» на обласний «Фестиваль добрих практик», який проводився в лютому-березні 2018 року на базі ХАНО.

Протягом 2017/2018 навчального року закладом освіти № 289 проводилася робота щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи вихователя ЗДО № 289 Гулаги О.П. «Формування еколого-валеологічної компетентності дітей дошкільного віку засобами художньої діяльності»:

1. Вихователем опрацьована методична література з даної проблеми:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

3. Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у дошкільних навчальних закладах: малювання, аплікація.

4. Шульга Л. Барвиста радість. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД. 2012.-328 с.

5. Ковалевська О.Й. Чарівний світ мистецтва // Бібліотечка вихователя дитячого садка .

6. Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності

7. Дитячий садок // Всеукраїнський часопис для педагогів - «дошкільників» .

8. Дитячий садок // Всеукраїнський часопис для педагогів - «дошкільників».

2. Вихователем – методистом Верхівською О.А. та вихователем Гулагою О.П. було визначено шляхи реалізації обраної проблеми та алгоритм вивчення досвіду роботи.

3. Під час вивчення досвіду роботи вихователя Гулаги О.П. було проаналізовано календарне планування вихователя, наявність дидактичного та ілюстративного матеріалу, вправи, завдання, спрямованими на реалізацію проблеми; вивчено систему роботи з самоосвіти; проводилося систематичне відвідування навчальних та позанавчальних занять, колективні перегляди які підготувала вихователь Гулага О.П; здійснено аналіз рівня знань дітей відповідно до БКДО.

4. Під час узагальнення та оформлення матеріалів з досвіду роботи було проведено роботу щодо систематизації зібраного матеріалу, зроблено відбір цінних методичних знахідок з досвіду роботи, проведено опис та оформлення матеріалів.

5. На педагогічній раді закладу освіти № 289 № 4 від 06.04.2018 року відбулося обговорення результатів досвіду роботи та прийняте рішення щодо узагальнення досвіду роботи вихователя Гулаги О.П. на рівні закладу освіти.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогів закладу здійснювалося за напрямками:

- Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- Стимулювання творчого потенціалу ;

- Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності;

- Вдосконалення педагогічної майстерності;

- Підвищення соціально-психологічної культури вихователів;

- Сприяння в опануванні світовою та національною, мовною і побутовою культурою;

- Розвиток спеціальних комунікативних умінь та навичок.

Використовувалися принципи методичної роботи:

- Педагогічна співпраця з вихователем.

- Робота в режимі довіри, доброзичливості.

- Творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

- Принцип допоміжно-регулювального контролю.

- Надання вихователеві права вибору.

- Системність методичних заходів.

- Щоденна допомога.

- Випереджальний характер методичної роботи.

Та здійснювалися наступні кроки:

- Діагностика, система визначення рівня професійної компетентності педагогів;

- Збирання, систематизація інформації;

- Самоосвіта;

- Творча підтримка;

- Самоаналіз;

- Участь у педагогічних радах, консультаціях, семінарах;

- Проходження курсів підвищення кваліфікації.

Але на сучасному етапі використання лише традиційних форм організації методичної роботи не є достатньо ефективним, не має високої результативності.Тому в методичній роботі дитячого садка використовувалися інтерактивні форми роботи з педагогами.

В процесі роботи переконались, що такі форми роботи цікаві для педагогів, вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними формами роботи. Їхня оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб'єктивні бар'єри в спілкуванні .

Тому в роботі з педагогами використовували наступні інтерактивні форми роботи такі як дискусія «Використання індивідуально- особистісного підходу як запорука ефективного виховання любові до рідного краю», «Комплексний підхід до розвитку, навчання та виховання дітей»; диспут «В чому полягає актуальність проблеми патріотичного виховання»; мозковий штурм «Вплив патріотичного виховання дитини на її соціалізацію»; ділова гра «Взаємодія з батьками з питання патріотичного виховання як умову соціалізації дошкільників»; круглий стіл «Аналітико-діагностичне вивчення роботи з екологічного виховання дошкільників»; семінарські заняття «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства», «Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників через формування системи екологічних знань та уявлень про природу»; педагогічні посиденьки ««Виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку».

Всі педагоги закладу продемонстрували свою майстерність на відкритих заходах – колективних переглядах: Ямненко В.П. - «Використання літературного та музичного мистецтва в патріотичному вихованні дошкільників», Кутняк Т.Г. - «Навчання дітей українському мовленню під час організації роботи з екологічного виховання», Гулага О.П. - «Розвиток творчих здібностей дітей засобами зображувальної діяльності», Гречаніченко Л.Г. - «Використання гри в роботі з екологічного виховання дітей дошкільного віку», Березова А.В. - «Сенсорний розвиток дітей раннього віку», Коломієць Т.О. - «Використання народних та рухливих ігор в організації фізкультурно-оздоровчої роботи», Орленко О.М. - «Фізкультурна розвага» .

Консультації, які проводилися протягом року з вихователями були різноплановими: «Період адаптації до умов ДНЗ», «Предметні осередки в групі», «Криза трьох років», «Розвиток дрібної моторики. Пальчикові казки», «Мовленнєва компетенція засобами ігор», «Розвиток логічного мислення через розвиваючи ігри», «Розвиваємо навички спілкування», «Організація роботи з дітьми в літній період». Вихователі: Ямненко В.П., Гулага О.П., Березова А.В., Коломієць Т.О., Орленко О.М., Гречаніченко Л.Г. активно виступали, презентували матеріали з власного досвіду роботи.

З підвищення рівня самоосвіти вихователі працюють як колективно так і індивідуально.Активно опрацьовували методичну літературу, періодичні видання, вели «Щоденник з підвищення професійного рівня», нотували тези педагогічних рад, семінарів, консультацій, новинки методичної та періодичної літератури, доповідали на педагогічних радах, семінарах, консультаціях

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів закладу дошкільної освіти стала курсова перепідготовка. В 2017/2018 навчальному році курсову перепідготовку на базі ХАНО пройшли вихователі: Березова А.В. з 05.20.2018 р. по 02.03. 2018 р. за напрямком «Виховалель ЗДО», Верхівська О.А. з 22.01.2018 р. по 16.02.2018 р. за напрямком «Вихователі – методисти. Стаж роботи до 5 років», Грущенко Л.О. продовжує навчання в Харківській гуманіторно-педагогічній академії,здобуває ступень магістра.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи щодо організації і проведення атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В закладі дошкільної освіти складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У2017/2018 навчальному році було атестовано 2 педагоги.

За результатами атестації: Гулазі О.П., вихователю, присвоєно II кваліфікаційну категорію, Березовій А.В., вихователю, присвоєно II кваліфікаційну категорію.

Хід атестації педагогічних кадрів у закладі освіти перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

У листопаді 2017 року на базі дитячого садка було проведено практичний семінар для вихователів Слобідського району «Використання інноваційних технологій навчання в пізнавальному розвитку дітей дошкільного віку». Педагоги закладу прийняли активну участь у підготовці та проведені семінару практикуму, поділилися з колегами району своїм досвідом роботи, презентували виступи та матеріали з даної тематики: Гулага О.П. «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації», Орленко О.М. «Виховання казкою. Методика Л.Б.Фесюкової», Ямненко В.П. «Методика Нікітіних», Мацала І.О. «Кінезіологія – наука про розвиток розумових здібностей»

В лютому 2018 року в закладі освіти № 289 проводилося методичне об’єднання для музичних керівників Слобідського району «Реалізація вимог комплексних та парціальних програм: форми музично-естетичного виховання дошкільників. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва». Завідувач закладу Голоборородько В.І. познайомила присутніх з методичною проблемою та напрямками роботи дитячого садка, педагогічним колективом, вихователь – методист Верхівська О.А. представила систему роботи дитячого садка з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва, музичні керівники на практиці показали заняття та музичну розвагу з дітьми дошкільного віку в системі роботи з розвитку творчих здібностей дітей засобами музичного мистецтва: Роденко Т.П. – відкрите заняття з дітьми раннього віку «В гості до Червоної Шапочки», Братіш І.Е. – відкриту музичну розвагу «Дитячий садок має таланти».

Результати діагностичного обстеження відповідності педагогічних кадрів, а саме: напрямки роботи освітнього процесу, аналіз рівня кваліфікації, освіти, стажу, віку педагогів – засвідчили достатній рівень професійної компетенції і можливостей педагогів закладу дошкільної освіти. Зусилля педагогічного колективу в 2017/2018 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Виховання любові до рідного краю, рідної природи, в процесі ознайомлення з українськими традиціями, звичаями.

2. Виховання екологічної свідомості дітей шляхом формування системи екологічних знань та уявлень про природу.

3. Удосконалення фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом активізації рухової діяльності, виховання здорового способу життя, використання здоров’язберігаючих технологій.

Детально аналізуючи роботу з виховання любові до рідного краю, рідної природи, в процесі ознайомлення з українськими традиціями, звичаями було з’ясовано, що вихователі приділяють належну увагу питанням планування навчально-виховного процесу з патріотичного виховання. Тематика занять відображена в щомісячних перспективних планах роботи, при цьому враховуються види дитячої діяльності, їх чергування: розвиток мовлення, ознайомлення з природним довкіллям, ознайомлення із соціумом, малювання, ліплення, аплікування, музичні заняття та розваги. Календарні плани роботи вихователів відображають розгорнуту роботу з дітьми на заняттях, а саме, програмовий зміст, де чітко вказані навчальні, розвивальні та виховні завдання, обладнання та матеріал, що використовуються під час занять, наочні та демонстраційні зразки, роздатковий матеріал.

Слід зазначити, що вихователі ретельно готуються до роботи з дітьми: чітко планують роботу, опрацьовують методичну літературу, продумують організацію занять, використовують різноманітний матеріал під час роботи, інтернет – ресурси; звертають увагу на те, яким попереднім досвідом володіють діти, які знання, вміння та навички вони мають, як застосують їх у різних видах пізнавальної діяльності. Заняття з дітьми педагоги намагаються проводити інтегруючи пізнавальні та продуктивні види діяльності.

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому вихователі роблять акцент на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього. Дошкільники старшої групи № 6, вихователь Ямненко В.П., мають уявлення про різні типи природних ландшафтів України, рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), знають назву рідного міста, столицю нашої держави. Дітей середніх груп: № 4, вихователь Кутняк Т.Г., № 8, вихователь Гулага О.П., ознайомлюють із державною та народною символікою України . Цікавою і корисною для дітей є інформація про людей, які прославили нашу країну та характерні риси українського народу взагалі (миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо).

В групах ведеться робота з патріотичного виховання дітей і поза заняттями. Педагоги широко використовують український фольклор, ознайомлюють дітей з творами української літератури; розширюють знання дітей про побут та звичаї українського народу, вивчають приказки, мирилки, лічилки, заклички. Під час ознайомлення дітей з природою знайомлять дошкільників з прикметами,прислів.ями, відповідно пір року.

Слід відзначити, що в групах створені куточки з українознавства, які обладнані в окремо виділеному місці. Кожен куточок в групі має свою спрямованість.

Матеріал, розміщений в куточках груп, відповідає віку і адаптований до роботи з дітьми.

Але поряд з позитивними моментами в роботі вихователів є і певні недоліки. Перш за все, недостатньо уваги приділяється індивідуальній роботі з дітьми. Матеріали в патріотичних куточках потребують оновлення, розширення, різноманітності, у відповідності до змін пори року, свят, подій матеріали у патріотичному куточку повинні змінюватися. Вихователі недостатньо вправляють дітей у розв’язанні проблемних ситуацій морально-патріотичного спрямування, часто дають готову інформацію; недостатньо застосовуються прийоми дослідницького, пошукового та евристичного способу здобуття знань, формування умінь орієнтуватись у сучасному світі. В роботі з батьками питання з патріотичного виховвання здебільшого випускається з уваги, у куточках для батьків недостатня кількість матеріалів з даної проблеми.

Також з педагогами було проведено анкетування «Робота з патріотичного виховання дошкільників». Під час аналізу анкет було виявлено, вихователі в організації роботи з патріотичного виховання володіють ситуацією на 100 %, тільки в напрямку «Робота з батьками» існує невелика проблема, вирішення якої в наступному році буде подолано через проведення індивідуальних консультацій з педагогами закладу.

Для подолання недоліків з даного питання пропонується:

1. Систематично проводити роботу по ознайомленню дошкільників з українськими традиціями і звичаями, з творами класиків української літератури.

2. Різноманітнити форми, методи, прийоми роботи з патріотичного виховання.

3. Продовжити роботу щодо організації творчих ігор (Сюжетно-рольвих, драматизацій на основі літературних творів, конструкторсько-будівельних), розробляти і вводити у повсякденне ділове й особисте спілкування з вихованцями дидактичні ігри і вправи, проблемно-пошукові ситуації.

4. Оновити демонстраційний, дидактичний матеріал з теми народознавства, вивчення історії рідного краю, рідної природи.

5. Різноманітнити матеріали у патріотичних куточках з українознавства.

6. Активізувати роботу з батьками з патріотичного виховання, оформити матеріали по роботі з батьками з цієї теми.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок: робота педагогічного колективу щодо патріотичного виховання дошкільників через виховання любові до рідного краю, рідної природи, в процесі ознайомлення з українськими традиціями, звичаями здійснювалась на достатньому рівні.

У процесі ознайомлення дітей з природою розширюється орієнтація дітей в навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, виховується відповідне відношення до природи. Ознайомлення дітей з навколишнім світом передбачає відповідний об’єм знань про предмети, явища неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї.

Знайомство дітей дошкільного віку зі світом природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, яка володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі.

Для проведення даної роботи в закладі освіти працює освічений колектив вихователів. В дитячому садочку створені належні умови, щодо організації роботи з екологічного виховання дошкільників.

В групах створені куточки природи (календар погоди, квітник). Велику допомогу вихователям надають дидактичні ігри (фабричні та виготовлені власноруч) за допомогою яких діти знайомляться з явищами природи, сезонними змінами, виховують у дітей чуйне ставлення до навколишнього середовища. Дидактичні ігри, як один з елементів будь - якого заняття, вихователі груп підбирають відповідно до теми заняття, дещо складніші, котрі потребують активного логічного мислення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, знань: « Домалюй комаху», « Зоопарк», « Живе і неживе», « Коли це буває», « Усе переплуталось», « Гарбузове військо», «Що забруднює повітря», « Зоологічне лото», « Було чи буде?», « Відгадай, де росте?», « Кому потрібна вода» тощо.

Також має місце обширна тематика спостережень в природі. Вихователі практикують такі види роботи, як милування природою, міркування, етюди, міні - імітації, ігри - драматизації, екологічні стежини. Вихователі застосовують і словесні методи ознайомлення з природою, використовуючи літературні твори. Приділяють значну увагу праці в природі: збирання насіння квітів, робота в квітнику,прибирання ігрового майданчика,висаджування зимової цибулі, прибирання опалого листя, снігу.

На заняттях вихователі груп раннього віку Березова А.В., Лелюк В.Р. знайомлять дітей з грунтом, явищами природи, рослинами, тваринним світом, навчають розрізняти і називати окремі рослини, тварин, називати частини рослин, частини тіла тварин, імітують рух і голоси тварин.

Вихователі груп молодшого дошкільного віку Орленко О.М., Коломієць Т.О. знайомлять дітей з явищами природи, рослинами, тваринами, явищами неживої природи, привчають відокремлювати їх в просторі, виділяти і правильно називати деякі прикмети рослин (забарвлення листя, квітів), виховують емоційне ставлення до природи: вчать помічати красу, милуватися природою, бережно відноситися до природного середовища.

Вихователі груп середнього та старшого дошкільного віку Кутняк Т.Г., Гулага О.П., Гречаніченко Л. Г., Ямненко В.П. продовжують на своїх заняттях знайомити дітей з розмаїттям природи, природних явищ, рослинного, тваринного світу, розвивають інтерес до світу природи, формують уміння помічати красу та естетичну своєрідність природи у різні пори року, залучають дітей до різних видів діяльності у природі, виховують шанобливе ставлення до всіх видів життя, формують доцільну поведінку в природі.

У всіх групах є кімнатні квіти, заякими діти можуть доглядати, вивчати їх, демонстраційний, дидактичний, наочний матеріал, природний матеріал для ручної праці

Вихователі формують уявлення про предмети і явища природи, з якими вони постійно зустрічаються в житті, приводять їх до установлення таких зв’язків, які діти можуть пізнати в процесі предметно-чутливої діяльності на заняттях, іграх і відобразити їх в формі конкретних уявлень.

Вихователі группланували і проводили заняття: «Подорож в природу», « Рання осінь», «Небо, сонце, місяць, зорі»; «Дерева і кущі», «Прийшла зима», «Природні явища взимку», розповіді - бесіди: «Кому потрібне сонце», «Свійські тварини», «Дикі тварини». Елементом занять з природи є продуктивна діяльність : малювання, ліплення, аплікація : «Довгоносий журавель», « Айстри і жоржини», «Мухомор», « Гриби в осінньому лісі», «Овочі і фрукти », « Дозріли яблука в саду», «Їжачок», «Зимовий пейзаж», «Світ диких звірів», « Зимові картини» та ін. Пошуково - дослідницьку діяльність: «Що таке роса», « У пошуках павутинки», «Кімнатні рослини», «Звідки береться вітер?», «Сніг, вода, лід», «Овочі та фрукти» (де живе сік). Дидактичні ігри: «З якого дерева листочок?», «Хто де живе?», «Допоможи Зайчику знайти маму», «Хто що їсть?». Систематичні бесіди – розповіді про природне довкілля: «Осінні диво - квіти», «Осінь в лісі», « Дітям про дощового хробака », « Ми - друзі природи», « Природне багатство України», «Зима – краса», «Якими бувають сніжинки», «Птахи взимку»та багато іншіх. Використовують у роботі настільні ігри природничо - екологічного змісту: «Квіткове лото», «Овочі і фрукти», « Яка пора», « Тварини - рослини», «Птахи - комахи», «Спіймай рибку» тощо.

Особливе місце під час опрацювання даної теми вихователі відводять груповим, колективним, індивідуальним формам роботи, використовують різні методи : наочні, практичні, елементарні,словесні.

Планування роботи з екологічного виховання з дітьми та батьками ведеться систематично та планомірно, згідно розкладу занять, методичним та програмовим вимогам. Для батьків з даного питання створені папки-пересувки, підібрані деякі матеріали, інформація щодо роботи з екологічного виховання закладу освіти та сім’ї.

В результаті роботи вихователями був зроблений висновок, що дошкільний вік – самоцінний етап у розвитку екологічної культури людини. У цьому віці дитина починає виділяти себе з навколишнього середовища, розвивається емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього, формуються основи морально-екологічних позицій особливості, які проявляються у взаємодіях дитини з природою, усвідомлення нерозривності з нею.

Але поряд з позитивними результатами у ході перевірки були виявлені певні недоліки:

- Вихователі не завжди використовують у роботі з дітьми прийом ігрових ситуацій, тематичних сценок, ситуацій-загадок,

- Мало використовують ілюстрованого матеріалу, мультимедійної системи;

- В роботі з дітьми пошуково-дослідницька, експериментальна діяльність майже не використовується;

- Епізодично використовується інвентар для праці в природі;

- Матеріали для роботи з батьками не несуть цікавої інформації

З метою підвищення рівня освітньої роботи з екологічного виховання рекомендується:

1. Здійснювати планування освітньої роботи щодо формування екологічної компетентності в умовах сучасного соціуму в усіх видах діяльності та дотримуватися принципу системності.

2. Використовувати на заняттях та в повсякденній діяльності з дітьми наочність: плакати, ілюстрації, тематичні папки, мультимедійні презентації, художню літературу.

3. Використовувати в роботі з дітьми сучасні прийоми навчання щодо формування екологічної компетентності (моделювання, ігрові тренінги з практичними діями,тематичні сценки, ситуації – загадки, проекти тощо)

4. Урізноманітнити пошуково-дослідницьку та експериментальну діяльність.

5. Під час праці в природі використовувати інвентар для праці в природі, за необхідністю урізноманітнити інвентар.

6. Для утворення і закріплення уявлення екологічної культури широко використовувати дидактичні ігри з природним матеріалом або їх зображення на картинках, невеличкі бесіди.

7. Урізноманітнити форми роботи з батьками з екологічного виховання.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок: робота педагогічного колективу щодо виховання екологічної свідомості дітей шляхом формування системи екологічних знань та уявлень про природу здійснювалась на достатньому рівні.

Робота з питань наступності в роботі зі шкоою проводилась на достатньому рівні: було складено та затверджено спільний план роботи. Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради педагогів ЗДО і школи. Необхідно більш проводити сумісних розваг, екскурсій.

Велика увага протягом року була приділена роботі з батьками дітей що йдуть у перший клас. У роботі з батьками використовувались різні форми, що сприяли зближенню педагога і батьків, допомагали наблизити сім’ю до дитячого закладу та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину. Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. Надавали рекомендації як краще ізично та психологічно підготувати дитину до школи.

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

- Робота з дітьми: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;

- Робота з педагогами: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;

- Робота з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

- Робота з дітьми, не охопленими дошкільною освітою.

Робота з наступності також включала цикл занять для дітей старшого дошкільного віку «Введення в шкільне життя», конкурс дитячих малюнків «Моя майбутня школа», сюжетно-рольову гру «Школа».

Виходячи з недоліків, пріоритетними завданнями роботи методичної служби щодо забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою на 2018/2019 навчальний рік є:

– розробити модель єдиної системи безперервної освіти між ЗДО і школою;

– вивчати успішність навчання у першому класі випускників;

– проводити серед батьків роз’яснювальну роботу щодо адекватних вимог до дітей з питань їх підготовки до школи.

Кiлькiсть переглядiв: 1024