Батьківська сторінка

Фестиваль "Добрих практик". Досвід роботи вихователя О.П. Гулага.

Організація освітнього процесу у 2017-2018 н .р. має науково-методичну основу, будується на аналітико-діагностичній основі і спрямована на формування у дітей основ ключових компетентностей.

Доповідь на нараді при завідувачі "Досвід роботи вихователя" wym-1519907983707

Досягнення вихователів

Довідка про стан методичної роботи у 2017-2018навчальному році

У відповідності до плану роботи комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №289 Харківської міської ради» на 2017-2018 навчальний рік було проаналізовано стан організації методичної роботи .

Організація навчально-виховного процесу в 2017-2018 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017- 2018 навчальному році», оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти і спрямована на реалізацію «Програми розвитку ЗДО».

Эдиною науково – методичною темою на 2017 – 2018 навчальний рік та оздоровчий період була :

«Розвиток особистості дитини та формування продуктивних форм активності через створення відповідного розвивального середовища»

У 2017-2018 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань педагогічного колективу:

1. Формувати гендерне самоусвідомлення як умову соціалізації дітей дошкільного віку через різні види ігор.

2. Зміцнення здоров’я дошкільників через створення навчально-ігрових комплексів для самостійної оздоровчої діяльності дітей.

3. Удосконалювати мовленнєву компетентність дошкільників через створення сюжетно-ігрових ситуацій.

Протягом року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Проводилась чітка, систематична робота спрямована на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично - прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 54), «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» (нова редакція) та перспективного планування атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу на 5 років в 2015 році атестовано 2педагога: • - Коломієць Т. О. - відповідає займаній та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» і званню «вихователь-методист»; • Братіш І. Е. - відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії». Педагоги підвищили свій рівень фахової майстерності шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації в КВНЗ ХОНМІБО, що становить 100% виконання перспективного плану підвищення кваліфікації на 2014 - 2015 н. р.. Серед них: вихователь Гречаніченко Л. Г. З метою підвищення кваліфікації педагоги ЗДО відвідували методичні об'єднання району, підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти.

Педагогами впродовж 2017-2018 навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар - практикум, семінар, консультації, колективні перегляди тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів. Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок. Так, у листопаді була проведена педрада на тему: «Формувати гендерне самоусвідомлення як умову соціалізації дітей дошкільного віку через різні види ігор». Педагогами були представлені змістовні та цікаві матеріали, та проведено психолого-педагогічний тренінг «Особливості виховання дівчат та хлопців». У лютому було проведено педраду: «Зміцнення здоров’я дошкільників через створення навчально-ігрових комплексів для самостійної оздоровчої діяльності дітей», на якій пройшла ділова гра “Мозковий штурм” з метою поповнити знання педагогів про зміст, форми і методи роботи з питань здоров’язберігаючої компетентності дошкільників при організації різних видів діяльності; створити оптимальні умови для рефлексії та інтегративного обміну думками, самовираження під час практичної частини.

Слід відмітити педагогів, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних рад: Ямненко Л. Г, Гулага О. П.
Варто відмітити високий рівень проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: у січні заняття з креативного розвитку з метою розвитку емоційних почуттів дітей під час зображувальної діяльності. Вихователь групи № 2 (3-й рік життя)Грущенко Л. О.; в квітні театралізована діяльність з метоюрозвитку звукової культура мовлення дошкільників під час організації театралізованої діяльності.Вихователь групи № 1(3-й рік життя) Лелюк В. Р; в травні заняття з фізичного розвитку з метою використання нетрадиційного обладнання як засобу емоційного забарвлення заняття.

Вихователь групи № 7 (4 -й рік життя) Гречаніченко Л. Г.
З метою покращення роботи з удосконалення теоретичного та практичного рівня знань та умінь вихователів з питання зміцнення здоров’я дошкільників через створення навчально-ігрових комплексів для самостійної оздоровчої діяльності дітей в 2016-2017 н.р. працював семінар-практикум «Зміцнення здоров’я дошкільників через створення навчально-ігрових комплексів для самостійної оздоровчої діяльності дітей», що дало змогу підвищити компетентність педагогів у використанні сучасних підходів з даного питання.
Серед розмаїття форм методичної роботи слід виокремити роботу творчої групи під керівництвом вихователя-методиста Верхівської О.А. «Казкотерапія як виховний заход дошкольному закладі». Робота у складі групи дала можливість педагогам не лише підвищити рівень професійної майстерності щодо організації виховних заходів, а й сприяла вивченню та впровадженню позитивного педагогічного досвіду.
Протягом 2017 року педагогами закладу були підготовані і продемонстровані цікаві заходи для колективного перегляду. Відзначено високий рівень проведення вихователем Гречаніченко Л. Г., Ямненко В. П.
Інноваційна діяльність закладу була нерозривно пов'язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2017 році здійснювалось впровадження таких інновацій:

§ Л. Шелестова «Вчимося читати» (вихователь: Гулага О.П.)

§ Н. В. Білошиста «Математика та конструювання»» (вихователь: Орленко О.П., Д, Гречаніченко Л.Г.)

§ Методика М.О. Зайцева «Кубики Зайцева» (вихователь: Ямненко В.П.)

У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи. Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її подальшого планування та проведення.
Завершено узагальнення досвіду педагогічної діяльності завідувача ЗДО№289 Голобородько В. І. «Моніторинг якості навчально-виховної роботи в загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладах». Результати досвіду систематизовано в навчально методичному посібнику.
Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок.

Педагогічний колектив закладу активно приймав участь у методичній роботі міста, а саме

§ вихователь-методист ЗДО, Верхівська О.А., керівник МО для вихователів груп раннього віку;

§ на базі ЗДО №289 проведено семінар практичних психологів району. Метою даного семінару біло підвищення професійної компетентності практичних психологів щодо організації та здійснення психологічного супроводу здоров’язберігаючої діяльності в межах закладів дошкільної освіти.;

Педпрацівники закладу володіють високою педагогічною майстерністю, творчі, ініціативні, здатні до нестандартних педагогічних дій, про що свідчать досягнення вихованців закладу в навчальному році.

Окремою ланкою методичної роботи у 2017 р. стала організація взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми, діяв клуб родинного спілкування «Молоді батьки».
Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей до навчання в школі. З цією метою у 2016 р. проведено загальні батьківські збори за участю педагогів загальноосвітньої школи № 90.
В 2017 р. до школи було підготовлено більше 45 дітей. Вихователі старших груп активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що дало змогу успішно перейти на наступний рівень освіти.
Вже є традицією для старших дошкільнят брати участь в святкуванні Першого та Останнього дзвоника; перехресне відвідування занять в дитячому садку та уроків в школі, особливо дітям подобаються сумісні заняття з ручної праці та творчості, а також уроки математики.
В жовтні та березні проводяться батьківські збори за участю вчителів початкової школи. Завдяки таким заходам батьки мають змогу познайомитися з першою вчителькою своїх дітей, з умовами прийому дітей до школи, налагодити тісну співпрацю з початковою школою. А як подобаються дітям та батькам сумісні свята та розваги: ось саме цього року в січні місяці в дитячому садку було проведено за участю учнів ЗОШ №90 та дітей старшого дошкільного віку свято «Щедрівочка щедрувала...».
Пізнавальними та повчальними для дітей дошкільного віку є екскурсії до школи: до бібліотеки, музею школи, народознавчої кімнати, шкільних майстерень.
Чільне місце в діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу посіло розв'язання завдань фізкультурно-оздоровчого розвитку. Виконання відповідних заходів з боку педагогів та медичного персоналу сприяло фізичному розвитку дітей. Це забезпечувалося:

§ системою занять з фізичної культури, індивідуальних занять, впровадження інноваційних оздоровчих технологій;участю в різноманітних виставках, конкурсах, профілактично-оздоровчими заходами;

§ контролем за всебічним розвитком дітей, за дотриманням норм і правил гігієни харчування дошкільників.

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення матеріально - технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально - методичних посібників та іграшок в дошкільних закладах», нестандартним фізкультурним обладнанням і ефективне використання їх на заняттях та під час проведення профілактично - оздоровчих заходів.
Разом з тим медико-педагогічна робота потребує реалізації заходів, спрямованих на:

§ пом'якшення адаптації дітей до умов ЗДО;

§ профілактику росту сезонної захворюваності дітей;

§ зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей;

§ удосконалення системи загартовуючих заходів.

Але поряд з позитивною роботою існує ряд проблем на розв'язання яких необхідно звернути увагу:

§ не в повному обсязі реалізувалися завдання трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

§ анкетування педагогів дало змогу виявити, що над проблемою організації мовленнєвої діяльності з дітьми необхідно продовжувати працювати і в наступному навчальному

Кiлькiсть переглядiв: 391