Завдання та обов'язки вихователя-методиста

Вихователь-методист виконує посадові обов'язки:

2.1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію.

2.2. Координує роботу вихователів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів і програм.

2.3. Організує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

2.4. 3дійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об'єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки дітей; відвідує заняття та інші види режимних процесів, що проводяться педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу. аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

2.5. Організовує просвітницьку діяльність серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх заміняють) з питань організації навчально-виховного процесу.

2.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм і технологій.

2.7. Складає розклад навчальних занять та інших видів освітницької, в тому числі культурно-розважальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну тимчасово відсутніх вихователів.

2.8. 3абезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вихователями документації.

2.9. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації і професійної майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію, професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень.

2.10. Вивчає, узагальнює і розповсюджує ефективний педагогічний досвід, аналізує результативність та ефективність професійної діяльності педагогічних працівників.

2.11. Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педвиставок, творчих звітів, конкурсів, педчитань тощо.

2.12. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, бере участь в роботі педагогічної ради ЗДО.

2.13. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, таланту.

2.14. Бере участь у підготовці і проведені атестації педагогічних працівників закладу.

2.15. Веде, підписує і передає завідувачу табель обліку робочого часу педагогічних працівників.

2.16. Здійснює заходи щодо забезпечення груп сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення методичного кабінету науково-методичною, художньою літературою, фаховими періодичними виданнями.

2.17. Організує роботу з дотримання в навчально-виховному процесі норм і правил охорони праці.

2.18. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів і наочних технічних засобів навчання, які використовуються.

2.19. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше 1 разу на 5 років) інструкцій з охорони праці педагогічних працівників.

2.20. Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки з оформленням відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки, охорони праці педагогічних працівників.

2.21. Контролює систематичність проведення навчально-виховної роботи по охороні безпеки життєдіяльності дітей, відображення її в документації. Здійснює перевірку знань дітей.

2.22. Забезпечує виконання вихователями, музичними керівниками покладених на них обов'язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності дітей, організовує виховну роботу у відповідності з нормами та правилами охорони праці.

2.23. Організовує з батьками заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, які трапляються на вулиці та ін.

2.24. Проводить спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування, збереження навчальних приладів та обладнання, наочних посібників, меблів. Зупиняє навчально-виховний процес в приміщеннях ЗДО, якщо там створюється небезпечні для здоров'я працівників і вихованців умови.

2.25. Виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, вихованцями.

2.26. Повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.

2.27. Проводить періодичні медичні обстеження.

2.28. В разі відсутності в дошкільному навчальному закладі завідувача виконує його обов’язки.

2.29. Дотримується етичних норм поведінки в закладі, побуті, в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

3. Права

Вихователь-методист ЗДО має право у межах своєї компетентності:

3.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з вихованцями (без права входити в групу після початку занять без термінової потреби і робити зауваження вихователю під час заняття).

3.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим працівникам.

3.3. Вимагати в працівників необхідні відомості, документи, пояснення і т.п.

3.4. Вільно обирати і використовувати методики для роботи з педагогічними кадрами.

3.5. Брати участь в управлінні дошкільного навчального закладу в порядку визначеному Статутом закладу. Брати участь в роботі педагогічної ради дошкільного навчального закладу.

3.6. На повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку завідувача, працівників і батьків ЗДО.

3.7. На підвищення кваліфікації, просування по службі з урахуванням кваліфікації і здібностей.

3.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.

3.9. 3ахищати свої законні права та інтереси у керівних державних органах та у судовому порядку.

3.10. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків передбачених законодавством України.

3.11. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4. Відповідальність

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу несе відповідальність:

4.1.За неналежне виконання або невиконання законодавства України, невиконання наказів, розпоряджень і доручень завідувача та працівників управління освіти, своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За недостовірну інформацію про стан виконання навчальних планів і програм, результати роботи.

4.3. За правопорушення, скоєні у процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.4. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених цивільним законодавством України та законодавством про працю України.

4.5. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку , інших локальних нормативних документів, законних розпоряджень органів управління освіти, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, вихователь-методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.6.За використання, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаний з фізичним або психічним насиллям над особистістю дитини, а також скоєння іншого антиморального вчинку вихователь-методист може бути звільнений з посади у відповідності з діючим трудовим законодавством.

4.7. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу завідувач закладу притягається до відповідальності у порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством України.

4.8. За причинені закладу чи учасникам освітнього процесу збитки у зв'язку звиконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків вихователь-методист закладу несе матеріальну відповідальність у порядку і у межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

  1. Взаємовідносини та зв’язки за посадою

Вихователь-методист ЗДО:

5.1. Працює за графіком, затвердженим завідувачем ЗДО та погодженим профспілковим комітетом.

5.2. Працює за річним та місячним планом.

5.3. Отримує від завідувача ЗДО інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

5.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з педагогічними працівниками.

5.5. Виконує обов'язки завідувача закладу в період тимчасової його відсутності. Виконання обов'язків завідувача здійснюється у відповідності з трудовим законодавством і Статутом дошкільного навчального закладу.

2. Завдання та обов’язки вихователя

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Захищає дітей від будь-якої форми фізичного або психічного насилля, забезпечує безпеку утримання дітей в групі.

2.2. Забезпечує роботу по всебічному розвитку, вихованню та навчанню дітей групи, де працює згідно річного плану.

2.3. Спрямовує свою діяльність на виховання у дітей поваги до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних цінностей України, дбайливого ставлення до природного середовища країни.

2.4. Забезпечує умови для засвоєння вихованцями навчальної програми на рівні обов'язкових вимог, сприяє розвитку здібностей дітей.

2.5. Систематично і своєчасно планує роботу та оформляє всю документацію групи згідно інструкції «Про ділову документацію в дошкільному закладі».

2.6. Контролює відвідування дітей у групі.

2.7. Проводить роботу з батьками з питань виховання, навчання та охорони життя і здоров’я дітей.

2.8. Приймає участь у роботі педагогічної ради дошкільного навчального закладу.

2.9. Узгоджує свою роботу з вихователем-методистом.

2.10. Виконує вимоги старшої медичної сестри та лікаря щодо забезпечення охорони здоров'я дітей та санітарно-гігієнічного стану в групі. Здійснює першу допомогу дитині, доповідає негайно керівнику про будь-яку травму дитини.

2.11. Планує, організовує та здійснює навчально-виховний процес, охорону життя та здоров'я дітей у дошкільному закладі.

2.12. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх соціальної та трудової адаптації.

2.13. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання дітей.

2.14. Планує і проводить з дітьми корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей.

2.15. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я дітей, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізичному розвитку.

2.16. Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють); організовує дотримання дітьми режиму дня надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку.

2.17. Сприяє формуванню у дітей моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилення у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

2.18. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили дітей, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання в сім'ї, взаємини дітей з батьками чи особами, що їх замінюють.

2.19. Забезпечує в стосунках з дітьми дотримання їхніх прав і свобод.

2.20. Проходить періодичний медичний огляд.

2.21. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших форм методичної роботи.

2.22. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вихователя дошкільного навчального закладу у побуті, громадських місцях.

2.23. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил технік: безпеки, санітарних та протипожежних правил.

2.24. Оперативно повідомляє адміністрацію ЗДО про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

2.25. Вносить пропозиції щодо покращення умов здійснення навчально-виховного процесу.

2.26. Організовує вивчення дітьми правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті., на воді тощо.

3. Права.

Вихователь має право у межах своєї компетентності :

3.1. Брати участь в управлінні закладу дошкільної освіти в порядку, який визначається Статутом закладу дошкільної освіти.

3.2. На повагу особистої гiдностi, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку завідувача , спiвробiтникiв i громадян.

3.3. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснення.

3.4. Захищати свої законнi права та iнтереси у керiвних державних органах та у судовому порядку.

3.5. Вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних, на його думку, звинувачень або підозри.

3.6. Використовувати різні методики навчання й виховання дітей дошкільного віку, навчальні посібники, матеріали, підручники.

3.7. Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.

3.8. Давати доручення дітям під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни.

3.9. Користуватися рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.10. На оплату працi залежно від педагогічного стажу, статусу закладу.

3.11. На звільнення з роботи за власною ніціативою згідно КЗпП України.

3.12. На соцiальний i правовий захист вiдповiдно до його статусу.

3.13. На матеріальну допомогу і винагороду згідно законодавства України та Статуту ЗДО.

3.14. На здоровi, безпечнi та належнi для високопродуктивної роботи умови працi.

3.15. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

3.16. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України «Про відпустки».

3.17. На проходження чергової і позачергової атестації щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України».

3.18. Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

3.19. Одержувати заохочення та нагороди за сумлінне і зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.20. Працювати за сумісництвом.

4. Відповідальність.

4.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я дітей групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством.

4.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю дитини, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

4.4. За навмисно завдані дошкільному навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

5. Взаємовідносини.

Вихователь:

5.1. Працює за графіком, затвердженим завідувачем дошкільним навчальним закладом та за погодженням з профспілковим комітетом.

5.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати праці.

5.3. Самостійно планує свою роботу на місяць, кожен робочий день. План роботи затверджується вихователем-методистом або завідувачем ЗДО.

5.4. Подає завідувачу, вихователю-методисту письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи.

5.5. Одержує від завідувача та вихователя - методиста інформацію нормативно-правого та організаційного характеру, ознайомлюється з відповідною документацією.

5.6. Працює у тісній взаємодії з завідувачем ЗДО, вихователем - методистом, музичним керівником і батьками дітей (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції..

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

1) Захист професійної честі, гідності;

2) Вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

3) Ідивідуальну педагогічну діяльність;

4) Участь у громадському самоврядуванні;

5) Користування подовженою оплачуваною відпусткою;

6) Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

7) Забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;

8) Придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;

9) Одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники забов'язані:

1) Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

2) Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;

3) Настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;

4) Виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

5) Готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

6) Додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичками.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Право на відпустку

Відпустки - це найбільший за обсягом час відпочинку. Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою як одним із видів відпочинку, регулюються Конституцією України, законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами

Відповідно до статті 2 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовою угодою фізичної особи.

Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону.

Види відпусток:

Статтею 4 закону України «Про відпустки» установлені такі види відпусток:

1) щорічні відпустки - основна відпустка (стаття 6); додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7); додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8); інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15);

3) творча відпустка (стаття 16);

4) соціальні відпустки - відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17); відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18); додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (окрім тих, які працюють у навчальних закладах і навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) і наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

За другий і наступні роки роботи відпустка надається згідно із графіками, які затверджуються власником установи або вповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні (пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Графік надання відпусток педагогічним працівникам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, які перенесено на осінь (абзац третій пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватись протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (абзац четвертий пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Відкликання працівників зі щорічної відпустки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. за згодою працівника допускається відкликання працівників зі щорічної відпустки в разі, якщо це необхідно, для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

Відповідно до частини шостої статті 6 закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановив затвердити порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковим працівникам.

У додатку про порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів визначено тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, становить:

директор - 56;

заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи - 56;

акомпаніатор - 28;

вихователь (окрім вихователів інтернатів при школах) - 56;

вихователь інтернату при школі - 42;

учителі (усіх спеціальностей) - 56;

інструктор слухового кабінету - 56;

інструктор із праці - 56;

інструктор із фізкультури середніх навчальних закладів - 28;

інструктор із фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;

керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах - 42;

керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;

майстер виробничого навчання - 42;

педагог-організатор - 56;

перекладач-дактилолог - 42;

помічник директора з режиму - 30;

практичний психолог - 56;

соціальний педагог - 56

старший вожатий - 56;

старший вихователь - 56;

старший черговий із режиму - 30;

черговий із режиму - 30.

Нарахування відпускних

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачу за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на кількість цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячна кількість робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на кількість днів відпустки.

При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково або її збереження не передбачене, зазначені періоди та відповідні суми з розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в середньому спеціальному закладі й на курсах із підготовки до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

Звільнення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. у разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки (абзац перший пункту 6 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менше ніж 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку її повної тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менше ніж 10 місяців, пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дні за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

3. Завдання та обов’язки музичного керівника

2.1. Систематично планує роботу та оформлює встановлену документації згідно інструкції «Про ділову документацію в ЗДО»: складення планів занять, ранків, концертів, розваг.

2.2. Проводить музичні заняття, ранки, концерти, розваги з дітьми.

2.3. Підготовляє костюми та інші святкові атрибути.

2.4. Проводить індивідуальну роботу з дітьми з метою виявлення їх музичних здібностей та обдарувань.

2.5. Спільно з вихователями розучує з дітьми пісні, танці, музичні ігри.

2.6. Консультує батьків з питань музичного виховання дітей.

2.7. Здійснює музичний супровід ранкової гімнастики та занять з фізкультури.

2.8. Являється постійним членом педагогічної ради в ЗДО.

2.9. Підвищує професійний рівень згідно сучасних вимог.

2.10. Здійснює навально виховний процес з розділу програми «У світі музики».

2.11. Підбирає найбільш ефективні методи та форми навчально-виховної роботи.

2.12. Формує у дітей інтерес і любов до музики, співу, танцю.

2.13. Розвиває у дітей музичні здібності з різних видів музичної діяльності.

2.14. Формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру, використовуючи музичні записи.

2.15. Навчає дітей грати на народних і сучасних музичних інструментах.

2.16. Дотримує педагогічної етики, поважає гідність дитини.

2.17. Вільно володіє державною мовою.

2.18. Бере участь в роботі педагогічних рад і методичних об’єднань.

2.19. Веде у встановленому порядку документацію і звітність

2.20. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну і виконавську майстерність, загальну культуру.

2.21. Своєчасно проходить медичний огляд.

2.22. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил технік: безпеки, санітарних та протипожежних правил.

2.23. Оперативно повідомляє адміністрацію закладу про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої медичної допомоги.

2.24. Іншу роботу виконує за розпорядженням завідувача.

3. Права.

3.1. Участь в управлінні дошкільного навчального закладу. в порядку, який визначається Статутом ЗДО.

3.2. Захист професійної честі й гідності.

3.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснення.

3.4. Захист своїх інтересів самостійно і через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань і умінь дітей.

3.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

3.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

3.9. Право отримання роботи, відповідно документа про освіту.

3.10. Звільнення з роботи і згідно КЗпП України.

3.11. Рівності трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.12. Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно чинного законодавства.

3.13. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.

3.14. На матеріальну допомогу і винагороду згідно чинного законодавства та Статуту дошкільного навчального закладу.

3.15. Звертатися до суду для захисту своїх трудових справ.

3.16. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

3.17. На відпустку по догляду за дитиною віком до 3-х років.

3.18. Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно «Положення про атестацію».

3.19. Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов’язків.

3.20. Працювати за сумісництвом.

4. Відповідальність.

4.1. За життя та здоров’я ввіреної йому групи дітей, за дотримання їх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, законних розпоряджень завідувача та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, музичний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством.

4.3. За збереження закріпленого за ним майна. За навмисно завдані закладу чи учасникам навчально-виховного процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки музичний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

4.4. За порушення техніки безпеки, протипожежної охорони, санітарних норм і правил.

4.5. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю дитини, а також скоєння іншого аморального вчинку музичний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

4.6. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної посадової інструкції.

5. Взаємовідносини.

5.1. Зобов’язаний вчасно повідомляти про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

5.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.

5.3. Самостійно планує свою роботу на місяць, кожен робочий день. План роботи затверджується вихователем-методистом,.

5.4. Подає завідувачу, вихователю-методисту письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи.

5.5. Одержує від завідувача та вихователя-методиста інформацію нормативно-правого та організаційного характеру, ознайомлюється з відповідною документацією.

Кiлькiсть переглядiв: 11298